Regulamin hackathonu

REGULAMIN WYDARZENIA: “HACKATHON TESTERSKI Girls Who Test” 26.08.2017

1. ZASADY OGÓLNE

 1. Hackathon testerski (dalej zwany jako Hackathon) organizowany jest przez grupę Girls Who Test oraz przez JavaGirl (dalej zwanym Organizatorem).
 2. Hackathon odbędzie się 26 sierpnia 2017r. w Warszawie, w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
 3. Hackathon zostanie przeprowadzony w kategorii drużynowej.
 4. Organizator powoła Komisję Sędziowską – osoby profesjonalnie zajmujące się testowaniem oprogramowania, która będzie czuwać nad przebiegiem Hackathonu, oceniać zgłoszenia defektów oraz wyłoni zwycięzców.
 5. Dokument zawierający Zasady Punktacji  zostanie przekazany uczestnikom w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Hackathonu na adres e-mail podany w trakcie kwalifikacji.
 6. Celem Hackathonu jest zaangażowanie lokalnych meet-upów oraz sprawdzenie swoich umiejętności przez osoby zakwalifikowane.
 7. W Hackathonie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na doświadczenie w dziedzinie testowania oprogramowania, którzy pozytywnie przejdą proces kwalifikacji i zostaną wybrani.
 8. W Hackathonie nie mogą uczestniczyć osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i organizację wydarzenia.
 9. Aplikacje testowane oraz ich dokumentacja będące przedmiotem Hackathonu będą przygotowane w języku polskim.
 10. Informacje związane z organizacją Hackathonu będą znajdować się w wydarzeniu utworzonym przez grupę Girls Who Test na Facebooku.
 11. Organizator nie zapewnia uczestnikom transportu i noclegu.  
 12. Organizator zapewnia catering obejmujący posiłek obiadowy w formie pizzy.

2. DRUŻYNA

 1. Drużyna może składać się maksymalnie z 3 członków.

          1.1. Każda drużyna będzie poddana takiej samej ocenie, niezależnie od liczby członków.

 1. Każda drużyna musi wyłonić Kapitana.
 2. Kapitan odpowiada za komunikację z Komisją Sędziowską oraz kwestie organizacyjne.
 3. Każda drużyna musi posiadać unikatową nazwę.
 4. W przypadku braku unikatowości nazwy drużyny Organizator poinformuje o konieczności zmiany i zaproponuje inną.
 5. Każdy z członków drużyn zapewnia sobie we własnym zakresie komputer. Dopuszczalna ilość komputerów na jedną drużynę to 2 sztuki. Preferowany system Windows z przeglądarką Chrome.
 6. W przypadku braku komputera w momencie rozpoczęcia Hackathonu drużyna Organizator nie zapewnia sprzętu.
 7. Drużyna może posiadać maksymalnie 2 komputery.
 8. Zabronione jest korzystanie w trakcie Hackathonu z urządzeń mobilnych tj. tablet, smartfon.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za kradzież czy uszkodzenie sprzętu, jaki zawodnicy przynoszą na zawody.

3. KWALIFIKACJE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Hackathonie jest pozytywnie przejście procesu kwalifikacji.
 2. W trakcie kwalifikacji zostanie wyłonionych 10 drużyn, które wezmą udział w Hackathonie.
 3. Formularz kwalifikacji dostępny będzie w terminie od 7 – 21 lipca 2017 roku (do godziny 23:59)  na stronie internetowej www.girlswhotest.pl.
 4. Po zamknięciu kwalifikacji nie będzie możliwości zgłoszenia uczestnictwa w Hackathonie.
 5. Wynik kwalifikacji zostanie wysłany na adres e-mail podany w trakcie kwalifikacji w dniu 31 lipca 2017 roku.
 6. W przypadku wyczerpania miejsc Organizator przygotuje listę rezerwową drużyn.
 7.  W przypadku rezygnacji wyłonionych drużyn w trakcie kwalifikacji, z przyczyn niezależnych od Organizatora, zostaną wyłonione drużyny z listy rezerwowej.
 8. Drużyny zakwalifikowane z listy rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w trakcie kwalifikacji.

4. PRZEBIEG HACKATHONU

 1. Harmonogram zostanie przesłany na adres e-mail podany podczas kwalifikacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Hackathonu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Hackathonie jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem podczas rejestracji.
 3. Przed rozpoczęciem rywalizacji każda drużyna zostanie poinformowana o kryteriach oceny w trakcie rundy testów.
 4. Hackathon składa się z dwóch rund testów.
 5. W każdej rundzie inna aplikacja będzie przedmiotem rywalizacji w testowaniu
 6. Bezpośrednio przed rozpoczęciem rundy testów drużynom zostanie udostępniona w jednym momencie aplikacja do testów.
 7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie sumy punktów z rund.
 8. Informacja za pomocą jakiego narzędzia, zostaną zgłaszane defekty zostanie przekazany drużynom w wytycznych przesłanych przez Organizatora na adres e-mail podany w trakcie kwalifikacji.
 9. Podczas rundy jest możliwa jedynie komunikacja pomiędzy członkami drużyn, tak aby nie przeszkadzać innym.
 10. W trakcie Hackathonu możliwe jest komunikowanie się pomiędzy członkami drużyny z wykorzystaniem komunikatora wskazanego przez Organizatora w wytycznych przesłanych na adres e-mail podany w trakcie kwalifikacji.
 11. Kapitan drużyny, w trakcie rundy testów, może komunikować się poza członkami swojej drużyny tylko z Komisją Sędziowską.
 12. W przypadku niezastosowania się do powyższych reguł drużyna może zostać zdyskwalifikowana.
 13. Drużyna, która korzysta w trakcie rundy testów  z zewnętrznych pendrivów, urządzeń mobilnych oraz innych komunikatorów, niż wskazany przez Organizatora, może zostać zdyskwalifikowana.
 14. Oceny defektów i raportów  arbitralnie dokona  Komisja Sędziowska zgodnie z Zasadami Punktacji.
 15. Wyniki zostaną podane po zakończeniu Hackathonu zgodnie z Harmonogramem.

        15.1. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Komisja Sędziowska  zastrzega sobie prawo do przesunięcia               tego terminu.

        15.2. Termin podania wyników Hackathonu nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni od zakończenia Hackathonu.

 1. Wytyczne dotyczące Hackathonu zostaną przesłane na adres e-mail podany w formularzu kwalifikacyjnym w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Hackathonu.

4. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 2. Pierwsze 3 miejsca zostaną opublikowane na stronie www.girlswhotest.pl w terminie 7 dni od zakończenia Hackathonu.
 3. Nagrody konkursowe będą przyznawane za trzy pierwsze miejsca.
 4. Uczestnik potwierdzi odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody.
 5. Zdobywca nagrody w Hackathonie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
 6. Jeśli zwycięzca Hackathonu nie odbierze nagrody w dniu ogłoszenia wyników prawo do nagrody przechodzi na rzecz Organizatora.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe wprowadzone przez zgłaszającego w formularzu kwalifikacyjnym będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity DZ.U. nr 101 poz.926 z 2002r. z późniejszymi zmianami).
 2. Organizator przetwarza dane osobowe podane w formularzu kwalifikacyjnym, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 3. Dokonanie Rejestracji w Hackathonie jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.
 4. Dokonanie Rejestracji w Hackathonie jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska oraz nazwy drużyny w ramach działań informacyjnych i reklamowych prowadzonych przez Organizatora i podmioty z nim związane.
 5. Udostępnianie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowej rejestracji. Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Uczestnicy nieprzestrzegający Regulaminu mogą zostać zdyskwalifikowani.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Hackathonu wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 07 lipca 2017r. do czasu opublikowania nowego Regulaminu.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu uczestnik Hackathonu oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne, zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.
 6. Osoba zgłaszająca inne osoby do uczestnictwa oświadcza, że wszystkie zgłaszane przez nią osoby zapoznały się i akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami formularza kwalifikacyjnego.